Câu hỏi phỏng vấn Bit Manipulation
Câu hỏi

Bit là gì?

Câu trả lời

Bit (viết tắt của Binary Digit) là đơn vị cơ bản nhất trong hệ thống số học nhị phân. Nó có thể nhận một trong hai giá trị: 0 hoặc 1. Bit được sử dụng để biểu diễn thông tin và là nền tảng c...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa các toán tử >>>>> là gì?

junior

Byte là gì?

middle

Ưu điểm của việc sử dụng các phép toán bit (bitwise operations) là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào