Câu hỏi phỏng vấn Bit Manipulation
Câu hỏi

Phép toán XOR (^) hoạt động như thế nào?

Câu trả lời

Phép toán XOR (^) hoạt động dựa trên cách so sánh từng cặp bit trong hai giá trị và trả về 1 nếu chỉ có một bit là 1 (true), còn lại là 0 (false). Kết quả của phép XOR được biểu diễn như sau:

  • 0 XOR 0 = 0
  • 0 XOR 1 = 1
  • 1 XOR 0 = 1
  • 1 XOR 1 = 0

Ví dụ, nếu...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Ưu điểm của việc sử dụng các phép toán bit (bitwise operations) là gì?

junior

Hãy liệt kê một số phép toán bit (bitwise operations) mà bạn biết?

entry

Bit là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào