Câu hỏi phỏng vấn Bit Manipulation
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa các toán tử >>>>> là gì?

Câu trả lời

Toán tử >>>>> đều được sử dụng để dịch chuyển các bit của một số nguyên sang phải. Tuy nhiên, sự khác biệt chính giữa chúng là:

  1. >>: Toán tử dịch phải (signed right shift) >> di chuyển tất cả các bit sang phải một số lượng vị trí cụ thể và thêm bit giữ dấu (sign bit) vào vị trí trống ở bên trái, giữ nguyên dấu của số ban đầu. Nó có thể dẫn đến việc thêm các bit 0 hoặc 1 vào phía trái khi dịch chuyển.

  2. >>>: Toán t...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Bit là gì?

junior

Bitwise operation là gì?

junior

Byte là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào