Câu hỏi

Sự khác biệt giữa các toán tử >>>>> là gì?

Câu trả lời

Toán tử >>>>> đều được sử dụng để dịch chuyển các bit của một số nguyên sang phải. Tuy nhiên, sự khác biệt chính giữa chúng là:

  1. >>: Toán tử dịch phải (signed ri...
Bạn cần đăng nhập để xem