Câu hỏi

Khái niệm Bit Masking là gì?

Câu trả lời

Bit Masking là một kỹ thuật trong lập trình sử dụng các phép toán bit để xác định, thiết lập hoặc xóa các bit cụ thể trong một từ (word) hoặc byte. Kỹ thuật này th...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Byte là gì?

junior

Hãy liệt kê một số phép toán bit (bitwise operations) mà bạn biết?

middle

Sự khác biệt giữa các toán tử >>>>> là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào