Câu hỏi phỏng vấn PHP
Câu hỏi

Kể tên các hàm của lớp Exception trong PHP mà bạn biết?

Câu trả lời

Trong PHP, lớp Exception cung cấp cơ sở cho việc xử lý ngoại lệ trong PHP và có một số hàm (phương thức) quan trọng mà bạn có thể sử dụng khi làm việc với các đối tượng ngoại lệ. Dưới đây là một số phương thức quan trọng của lớp Exception:

  1. getMessage(): Trả về thông điệp của ngoại lệ
  2. getCode(): Trả về mã ngoại lệ, nếu có
  3. getFile(): Trả về tên của tệp PHP từ đó ngoại lệ được ném ra
  4. getLine(): Trả về số dòng trong tệp PHP tại đó ngoại lệ được ném ra
  5. getTrace(): Trả về một mảng của backtrace()
  6. getTraceAsString(): Trả về backtrace dưới dạng một chuỗi
  7. getPrevious(): Trả về ngoại lệ trước đó ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Kể tên các phạm vi của biến trong PHP?

middle

Làm thế nào bạn có thể truyền một biến bằng cách tham chiếu trong PHP?

middle

Giải thích sự khác biệt giữa shell_exec()exec() trong PHP là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào