Câu hỏi

Khi nào nên sử dụng Ropes thay vì StringBuilders?

Câu trả lời

Sự lựa chọn giữa Ropes và StringBuilders:

  1. Dữ liệu lớn và cần thay đổi thường xuyên: Ropes thường hiệu quả hơn khi làm việc với dữ liệu văn bản lớn mà cần thay đổi thường xuyên. Vì Ropes chia dữ liệu thành các phần nhỏ, làm giảm số lượng thay đổi cần thiết khi chỉnh ...
Bạn cần đăng nhập để xem