Câu hỏi

Pascal Strings là gì?

Câu trả lời

Pascal String là một cấu trúc chuỗi trong lập trình được sử dụng rộng rãi trong ngôn ngữ lập trình Pascal và một số ngôn ngữ khác. Cấu trúc này bao gồm:

  • Độ dài của chuỗi được lưu trữ đầu tiên: Đây là một số nguyên biểu diễn chiều dài của chuỗi.
  • Dữ liệu chuỗi: Tiếp theo sau độ dài là dữ liệu thực sự của chuỗi.

Ưu điểm của Pascal Strings:

  • Dễ quản lý: Bởi vì độ dài của chuỗi được lưu trữ đầu tiên, việc truy cập hoặc lặp qua chuỗi có thể dễ dàng hơn so với một số cấu trúc chuỗi khác.
  • **An...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác biệt giữa chuỗi (Strings) và mảng ký tự (Char arrays) là gì?

expert

So sánh StringsRopes từ phân tích hiệu suất?

junior

Khái niệm về tính thay đổi (mutability) và tính không thay đổi (immutability) của chuỗi là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào