Câu hỏi

Khi nào thì Merge Sort được ưa chuộng hơn Quick Sort?

Câu trả lời

Merge Sort và Quick Sort đều là thuật toán sắp xếp hiệu quả, nhưng có những tình huống cụ thể khi Merge Sort được ưa chuộng hơn Quick Sort:

  • Stability (Ổn định): Merge Sort là thuật toán ổn định, có nghĩa là nó duy trì thứ tự ban đầu của các phần tử có cùng giá trị. ...
Bạn cần đăng nhập để xem