Câu hỏi

Khi nào thì việc có một vòng lặp trong danh sách liên kết (Linked List) là hữu ích?

Câu trả lời

Một vòng lặp trong danh sách liên kết có thể hữu ích trong nhiều trường hợp:

  1. Circular Linked List: Trong danh sách liên kết tròn, một vòng lặp là bắt buộc và cần thiết. Điều này xảy ra khi phần tử cuối cùng của danh sách liên kết không trỏ đến null mà trỏ đến phần tử đầu tiên, tạo thành một chu trình đóng.
  2. Xử lý các cấu trúc dữ liệu có chu trình: Trong một số trường hợp, việc có một chu trình trong danh sách có thể hữu ích trong v...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm thế nào để duyệt qua một Linked List trong O(n^1/2)?

entry

Hãy định nghĩa về Linked List?

middle

Khi nào thì nên sử dụng Danh sách (List) so với Danh sách Liên kết (LinkedList)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào