Câu hỏi phỏng vấn Queues
Câu hỏi

Làm thế nào để quản lý sự ...

Câu trả lời

Khi Hàng đợi Circular trở thành đầy:

  1. Dừng thêm phần tử mới: Ngăn chặn việc thêm phần tử mới vào hàng đợi khi nó đã đạt tới giới hạn tối đa của nó. Việc này có thể thông qua việc kiểm tra điều kiện trước khi thêm phần tử mới.
  2. Xử lý lỗi hoặc thông báo: Có thể phát sinh thông báo hoặc xử lý lỗi để thông báo cho ngư...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Queue là gì?

senior

Làm thế nào để chuyển đổi một Queue thành Stack?

middle

Lợi ích của Hàng đợi Circular là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào