Câu hỏi

Làm thế nào để quản lý sự kiện Hàng đợi Circular đầy?

Câu trả lời

Khi Hàng đợi Circular trở thành đầy:

  1. Dừng thêm phần tử mới: Ngăn chặn việc thêm phần tử mới vào hàng đợi khi nó đã đạt tới g...
Bạn cần đăng nhập để xem