Câu hỏi phỏng vấn Flutter
Câu hỏi

Làm thế nào để so sánh hai ngày ...

Câu trả lời

Để so sánh hai ngày trong Dart, bạn có thể sử dụng phương thức isAtSameMomentAs hoặc so sánh từng thành phần của ngày như năm, tháng và ngày. Một cách khác là sử dụng thư viện dart_date để cung cấp các phương thức mở rộng cho việc so sánh ngày một cách dễ dàng hơn.

Ví dụ, nếu bạn muốn so sánh hai đối tượng DateTime chỉ dựa vào ngày, tháng, và năm (bỏ qua thời gian và múi giờ), bạn có thể làm như sau:

bool areDatesEqual(DateTime date1, DateTime date2) {
  return date1.year == date2.year &&
         date1.month == date2.month &&
         date1.day == date2.day;
}

Nếu bạn muốn sử dụng thư viện dart_date, bạn có thể cài đặt thư viện này và sử dụng các phương thức mở rộng mà nó cung cấp. Ví dụ, để so sánh hai ngày:

import 'package:dart_date/dart_date.dart';

bo...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Dart AOT hoạt động như thế nào?

senior

Một class có phương thức tên là ._() trong Dart/Flutter có ý nghĩa gì?

middle

Debug mode là gì và bạn sử dụng nó khi nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào