Câu hỏi phỏng vấn Design pattern
Câu hỏi

Lợi thế của dùng prototype so với dùng toán tử new là gì?

Câu trả lời

Design pattern Prototype được sử dụng để tạo các đối tượng trùng lặp dựa trên prototype của đối tượng đã có bằng cách sử dụng nhân bản. Việc làm này có tác động tích cực đến hiệu suất tạo đối tượng. Việc tạo cá...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Design pattern nào trong thư viện JDK của Java?

middle

Design Pattern Decorator là gì?

middle

Design patterndesign principles khác nhau như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào