Câu hỏi

Lợi thế của dùng prototype so với dùng toán tử new là gì?

Câu trả lời

Design pattern Prototype được sử dụng để tạo các đối tượng trùng lặp dựa trên prototype của đối tượng đã có bằng cách sử dụng nhân bản. Việc làm này có tác động tích cực đến hiệu suất tạo đối tượng. Việc tạo cá...

Bạn cần đăng nhập để xem