Câu hỏi

Marginpadding trong CSS khác nhau thế nào?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Margin: Nó là không gian xung quanh một phần tử. Margin được sử dụng để di chuyển một phần tử lên hoặc xuống trên một trang cũng như sang trái hoặc sang phải. Margin hoàn toàn trong suốt và không có bất kỳ màu nền nào. Mục đích chính của margin là đẩy các phần tử liền kề ra xa khỏi phần tử có chứa thuộc tính margin.

Ta có các thu...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Mô tả chi tiết cách CSS hoạt động?

Xem câu trả lời detail

DOM là gì và cách nó liên kết với CSS?

Xem câu trả lời detail

**Tweening** trong CSS?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa `nth-child()` và `nth-of-type()`?

Xem câu trả lời detail

Cách để tự động đánh số giá trị heading của section và category?

Xem câu trả lời detail