Câu hỏi

Nêu một số ưu và nhược điểm của chuỗi không thay đổi (immutable) so với chuỗi có thể thay đổi (mutable)?

Câu trả lời

Chuỗi không thay đổi (Immutable):

  • Ưu điểm:
    • An toàn đa luồng: Chuỗi không thay đổi an toàn trong môi trường đa luồng vì không thể bị thay đổi sau khi được khởi tạo.
    • Bảo mật: Không thể thay đổi dễ dàng, điều này có thể hữu ích khi làm việc với dữ liệu n...
Bạn cần đăng nhập để xem