Câu hỏi phỏng vấn Blockchain
Câu hỏi

Proof-of-Work là gì?

Câu trả lời

Proof-of-Work (Chứng minh công việc):

Proof-of-Work (PoW) là một cơ chế trong blockchain sử dụng một thuật toán tính toán phức tạp để chứng minh rằng một người dùng đã thực hiện một lượng công việc nhất định. Trong PoW, người dùng cần phải giải một vấn đề tính toán khó để tạo ra một "bằng chứng" cho việc họ đã dành một lượng tài nguyên tính toán đáng kể.

  1. Hoạt động:

    • Người dùng hoặc máy tính (nút) trên mạng blockchain phải giải một bài toán tính toán khó với dữ liệu cụ thể gọi là "nonce".
    • Bài toán này yêu cầu nhiều lần thử và sai để tìm ra giá trị nonce phù hợp sao cho kết quả của hàm băm (hash) thỏa mãn một số điều kiện nhất định.
  2. Mục đích:

    • Chứng ...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Blockchain và Distributed Ledger khác nhau như thế nào?

middle

Hashing function là gì?

expert

Nếu kẻ tấn công chiếm được 51% sức mạnh hash, họ có thể làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào