Thách thức mọi câu hỏi phỏng vấn
dành cho lập trình viên

5480 câu hỏi phỏng vấn Full-Stack, Coding & System Design Interview

Và hơn 1000+ câu hỏi cho thị trường Global

Câu hỏi phỏng vấn lập trình

Top 42 câu hỏi phỏng vấn Blockchain

Bộ lọc:

01

Blockchain là gì?

03

Genesis Block là gì?

05

Proof-of-Work là gì?

12

Hashing function là gì?

13

RSA là thuật toán gì?

14

Merkle Trees là gì?

23

Mining difficulty là gì?

25

Smart contract là gì?

27

Nonce là gì?

29

Stealth address là gì?

30

Proof of Stake là gì?

33

Target hash là gì?

35

51% Attack là gì?