Câu hỏi phỏng vấn Blockchain
Câu hỏi

Hashing function là gì?

Câu trả lời

Hashing function là gì?

Hashing function (hàm băm) là một phương pháp toán học hoặc thuật toán chuyển đổi dữ liệu đầu vào thành một giá trị hash, thường là một chuỗi hoặc số cố định có độ dài cố định. Công việc chính của hàm băm là ánh xạ dữ liệu đầu vào với kích thước bất kỳ thành một giá trị hash cố định. Điều quan trọng là bất kỳ thay đổi nhỏ nào đối với dữ liệu đầu vào cũng sẽ tạo ra một giá trị hash khác biệt.

Đặc điểm của hàm băm:

  1. Độ dài cố định:
    • Hashing function tạo ra kết quả với độ dài cố định, bất kể kích thước của dữ liệu đầu vào là bao nhiêu.
  2. Không thể đảo ngược:
    • Không thể khôi ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Các thành phần cốt lõi của kiến trúc blockchain là gì?

entry

Blockchain là gì?

middle

Verifiers kiểm tra một block có hợp lệ như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào