Câu hỏi

Hashing function là gì?

Câu trả lời

Hashing function là gì?

Hashing function (hàm băm) là một phương pháp toán học hoặc thuật toán chuyển đổi dữ liệu đầu vào thành một giá trị hash, thường là một chuỗi hoặc số cố định có độ dài cố định. Công việc chính của hàm băm là ánh xạ dữ liệu đ...

Bạn cần đăng nhập để xem