Câu hỏi

Trapdoor function là gì và tại sao nó cần thiết trong phát triển blockchain?

Câu trả lời

Trapdoor Function trong Blockchain

  1. Trapdoor Function (Hàm cửa sau):

    • Là một loại hàm toán học mà dễ dàng thực hiện theo hướng một chiều (one-way) nhưng khó để đảo ngược trở lại, trừ khi có thông tin bí mật (của sau).
  2. Tại sao cần thiết trong blockchain:

    • Trapdoor function thường được sử dụng trong blockchain để bảo vệ tính bảo mật của các quy trình mã hoá. Cụ thể, nó thường được sử dụng trong quá trình mã hoá và chữ ký số, giúp xác minh tính toàn vẹn của dữ liệu và giao dịch mà ...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

51% Attack là gì?

middle

DApp hoặc Ứng dụng Phi tập trung là gì?

middle

Merkle Trees là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào