Câu hỏi

RSA là thuật toán gì?

Câu trả lời

RSA (Rivest-Shamir-Adleman) là một thuật toán mã hóa và giải mã dữ liệu sử dụng trong mật mã học.

  1. Mục đích: RSA được sử dụng để mã hóa thông tin và tạo chữ ký số. Nó dựa trên khó khăn trong việc giải quyết bài toán phân tích số ng...
Bạn cần đăng nhập để xem