Câu hỏi phỏng vấn Blockchain
Câu hỏi

RSA là thuật toán gì?

Câu trả lời

RSA (Rivest-Shamir-Adleman) là một thuật toán mã hóa và giải mã dữ liệu sử dụng trong mật mã học.

  1. Mục đích: RSA được sử dụng để mã hóa thông tin và tạo chữ ký số. Nó dựa trên khó khăn trong việc giải quyết bài toán phân tích số nguyên tố thành các thừa số nguyên tố lớn của một số lớn.

  2. Nguyên lý hoạt động: RSA sử dụng cặp khóa công khai và khóa bí mật. Khóa công khai được sử dụng để mã hóa dữ liệu và tạo chữ ký, trong khi khóa bí mật được sử dụng để giải mã dữ liệu và xác minh chữ ký. Thuật toán này hoạt động dựa trên tính chất rằng việc phân tích một số lớn thành các thừa ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Nodes trong mạng blockchain làm gì?

senior

Proof of Stake là gì?

junior

Deterministic behavior là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào