Câu hỏi phỏng vấn Blockchain
Câu hỏi

Deterministic behavior là gì?

Câu trả lời

Định hình hành vi xác định (Deterministic Behavior) là khả năng tái tạo hoặc dự đoán hành vi của một hệ thống dựa trên một tập hợp các điều kiện ban đầu cụ thể. Trong ngữ cảnh lập trình hoặc hệ thống, điều này ám chỉ rằng khi cung cấp cùng một đầu vào, hệ thống sẽ luôn cho ra cùng một kết quả.

  1. Đặc điểm chính:
    • Xác định hành vi là tính chất mà mọi thao tác trên hệ thống sẽ cho ra cùng kết quả với các điều kiện ban đầu giống nhau.
    • Hành vi xác định giúp dễ dàng xác định và dự đoán kết quả của hệ thống trong các điều kiện đã biết...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Ưu điểm của việc sử dụng Merkle Trees là gì?

senior

Nonce là gì?

expert

Tại sao Git không được coi là một "block chain"?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào