Câu hỏi

Sự khác biệt giữa công nghệ distributed hashtableblockchain của Bitcoin là gì?

Câu trả lời
 1. Cấu Trúc Dữ Liệu:

  • Distributed Hashtable (Bảng băm phân phối): Sử dụng cấu trúc dữ liệu bảng băm để lưu trữ thông tin, trong đó mỗi "khóa" được ánh xạ đến một "giá trị" bằng một hàm băm.
  • Blockchain của Bitcoin: Sử dụng chuỗi các khối (blocks) liên kết với nhau, mỗi khối chứa một danh sách các giao dịch và một mã băm của khối trước đó.
 2. Quyền Kiểm Soát:

  • Distributed Hashtable: Dữ liệu thường được quản lý và kiểm soát bởi một số nút trong mạng phân phối, và quyết định cơ sở dữ liệu được lưu trữ ở đâu.
  • Blockchain của Bitcoin: Phân quyền hơn, mọi nút trong mạng có quyền tham gia quá trình xác minh và thêm giao dịch vào blockchain.
 3. Mục Tiêu Chính:

  • Distributed Hashtable: Cung cấp một cơ sở dữ liệu phân phối, thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu mà không cần tới bên trung gian.
  • ...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Blockchain transaction là gì?

expert

Nếu kẻ tấn công chiếm được 51% sức mạnh hash, họ có thể làm gì?

senior

Khác biệt giữa Proof of Work (PoW)Proof of Stake (PoS) là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào