Câu hỏi phỏng vấn Blockchain
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa công nghệ **distributed has...

Câu trả lời
 1. Cấu Trúc Dữ Liệu:

  • Distributed Hashtable (Bảng băm phân phối): Sử dụng cấu trúc dữ liệu bảng băm để lưu trữ thông tin, trong đó mỗi "khóa" được ánh xạ đến một "giá trị" bằng một hàm băm.
  • Blockchain của Bitcoin: Sử dụng chuỗi các khối (blocks) liên kết với nhau, mỗi khối chứa một danh sách các giao dịch và một mã băm của khối trước đó.
 2. Quyền Kiểm Soát:

  • Distributed Hashtable: Dữ liệu thường được quản lý và kiểm soát bởi một số nút trong mạng phân phối, và quyết định cơ sở dữ liệu được lưu trữ ở đâu.
  • Blockchain của Bitcoin: Phân quyền hơn, mọi nút trong mạng có quyền tham gia quá trình xác minh và thêm giao dịch vào blockchain.
 3. Mục Tiêu Chính:

  • Distributed Hashtable: Cung cấp một cơ sở dữ liệu phân phối, thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu mà không cần tới bên trung gian.
  • ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Mining difficulty là gì?

senior

Nonce là gì?

junior

Deterministic behavior là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào