Câu hỏi

Thuật toán đồng thuận trong Blockchain là gì?

Câu trả lời

Thuật toán đồng thuận là một quy trình quyết định xem các node trong mạng lưới blockchain sẽ đồng ý với nhau về trạng thái chung của hệ thống. Điều này quyết định cách thức thêm giao dịch mới và tạo khối mới trong chuỗi khối (blockchain).

Các Loại Thuật Toán Đồng Thuận:

  1. Proof of Work (Chứng minh công việc - PoW):

    • Yêu cầu các miners (người đào) giải một bài toán tính toán phức tạp để tạo ra một khối mới. Quá trình này yêu cầu lượng công việc tính toán lớn và tiêu tốn năng lượng cao.
  2. Proof of Stake (Chứng minh cổ phần - PoS):

    • Dựa trên việc chọn ngẫu nhiên một node để tạo khối mới dựa trên số lượng token mà node đ...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Blockchain là gì?

senior

Sự khác biệt giữa công nghệ distributed hashtableblockchain của Bitcoin là gì?

expert

Các miners đang giải quyết vấn đề gì thực sự?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào