Câu hỏi phỏng vấn Blockchain
Câu hỏi

DApp hoặc Ứng dụng Phi tập trung là gì?

Câu trả lời

Định nghĩa

Ứng dụng Phi tập trung (DApp) là một ứng dụng phần mềm hoạt động trên một mạng lưới phi tập trung (blockchain) thay vì chạy trên máy chủ trung tâm. Điều này có nghĩa là DApp không phụ thuộc vào một cơ sở hạ tầng trung tâm mà sử dụng sức mạnh tính toán và tài nguyên từ một mạng lưới phân tán.

Đặc điểm của DApp

  1. Phi tập trung: DApp không có một điểm kiểm soát trung tâm, thay vào đó, chúng chạy trên nền tảng blockchain, sử dụng mạng lưới các node phân tán.

  2. Mã nguồn mở: Hầu hết DApp sử dụng mã nguồn mở, cho phép mọi người xem, kiểm tra và thậm chí đóng góp vào mã nguồn của ứng dụng.

  3. Giao thức tương tác: DApp thường sử ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Nếu kẻ tấn công chiếm được 51% sức mạnh hash, họ có thể làm gì?

junior

Deterministic behavior là gì?

middle

Trapdoor function là gì và tại sao nó cần thiết trong phát triển blockchain?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào