Câu hỏi

Cấu trúc dữ liệu block trong blockchain là gì?

Câu trả lời

Cấu trúc dữ liệu block trong blockchain là một phần quan trọng xây dựng nên chuỗi block. Mỗi block chứa các thông tin quan trọng liên quan đến giao dịch và các thông tin thêm về hệ thống. Cấu trúc này thường bao gồm các thành phần sau:

  1. Header (Phần đầu):
    • Hash của block trước đó: Đây là một phần quan trọng, liên kết mỗi block với block trước nó trong chuỗi. Điều này tạo thành một chuỗi liên kết các block, tạo ra tính không thể thay đổi cho dữ liệu đã lưu trữ.
    • Thời gian tạo block: Thời gian tạo block được ghi lại, giúp xác định thời điểm xác thực giao dịch.
    • Số phiên bản (Version number): Phiên bản của phần ...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Ưu điểm của việc sử dụng Merkle Trees là gì?

expert

Có thể sử dụng phương pháp tấn công brute force để tạo địa chỉ Bitcoin và đánh cắp tiền không?

junior

Deterministic behavior là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào