Câu hỏi phỏng vấn Blockchain
Câu hỏi

Verifiers kiểm tra một block có hợp lệ như thế nào?

Câu trả lời

1. Kiểm tra định danh của khối

  • Hash của khối: Verifiers tính toán lại hash của khối và so sánh với hash được ghi trong khối. Nếu hash tính toán lại không khớp với hash trong khối, khối này được coi là không hợp lệ.
  • Số thứ tự của khối: Đảm bảo rằng số thứ tự của khối theo đúng thứ tự trong chuỗi khối.

2. Kiểm tra thông tin giao dịch

  • Chữ ký số: Kiểm tra chữ ký số của từng giao dịch trong khối để xác minh tính hợp lệ của người gửi.
  • Số lượng giao dịch: Đảm bảo số lượng giao dịch trong khối không vượt quá giới hạn cho phép...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Tại sao một blockchain cần tokens để hoạt động?

middle

Các thành phần cốt lõi của kiến trúc blockchain là gì?

middle

Merkle Trees là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào