Câu hỏi phỏng vấn Blockchain
Câu hỏi

Các miners đang giải quyết vấn đề gì thực sự?

Câu trả lời

Nhiệm Vụ Của Các miners Trong Blockchain

 1. Giải Quyết Vấn Đề Hash:

  • Các nhà đào mỏ cần giải quyết một vấn đề toán học phức tạp gọi là "Proof of Work" (chứng minh công việc) để tạo ra một khối mới trong blockchain.
 2. Băm (Hashing):

  • Họ thực hiện quá trình băm (hashing) với một khối dữ liệu (block) và một con số ngẫu nhiên gọi là "nonce".
  • Mục tiêu là tìm một giá trị hash thỏa mãn một điều kiện cụ thể, ví dụ như có một số lượng chữ số "0" đầu tiên.
 3. Xác Minh Giao Dịch:

  • Khi họ tìm ra m...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Tại sao Blockchain cần đồng coin hoặc token?

middle

Mining difficulty là gì?

senior

Thuật toán đồng thuận trong Blockchain là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào