Câu hỏi phỏng vấn Blockchain
Câu hỏi

Smart contract là gì?

Câu trả lời
  1. Định nghĩa: Smart contract là một đoạn mã máy tính tự động hóa, lưu trữ và thực thi các điều khoản của một hợp đồng.

  2. Hoạt động: Được thực hiện trên blockchain, smart contract tự động thực hiện các điều khoản của hợp đồng khi các điều kiện được đáp ứng, không cần sự can thiệp từ bất kỳ bên thứ ba nào. Các điều khoản trong smart contract được ghi trong mã nguồn mở rõ ràng và không thể thay đổi sau khi được triển khai.

  3. Ưu điểm:

    • Tự động hóa: Thực hiện các giao dịch mà không cần sự can thiệp ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Cấu trúc thông thường của blockchain là gì?

middle

Mining difficulty là gì?

junior

Cấu trúc dữ liệu của blockchain là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào