Câu hỏi

Tại sao một blockchain cần tokens để hoạt động?

Câu trả lời

Đáp ứng Cần Thiết

  1. Quản lý Nguồn Lực: Tokens là cách để quản lý và thưởng cho việc xử lý giao dịch và bảo vệ mạng lưới blockchain. Chúng có thể được sử dụng để thanh toán phí giao dịch hoặc nhận được như phần thưởng cho việc xác minh giao dịch.

  2. Khuyến khích Hành động: Tokens tạo động lực cho các thành viên của mạng lưới (như miners hoặc validators) để thực hiện các hành động hỗ trợ cho blockchain như xác minh giao dịch, tạo khối mới, hoặc cung cấp tính toán cho smart contracts.

  3. Dịch vụ và Ứng dụng: Tokens có thể được sử dụng để trả phí cho các dịch vụ và ứng dụng được xây dựng trên nền tảng blockchain. C...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Smart contract là gì?

middle

DApp hoặc Ứng dụng Phi tập trung là gì?

middle

Merkle Trees là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào