Câu hỏi

Tại sao blockchain không thể thay đổi (immutable)?

Câu trả lời

Tính không thể thay đổi của blockchain:

Blockchain không thể thay đổi (immutable) vì sự kết hợp của hai yếu tố quan trọng sau:

  1. Cơ chế băm (Hashing Mechanism):

    • Blockchain sử dụng cơ chế băm để tạo ra các khối (blocks) và các giao dịch (transactions).
    • Băm (hashing) tạo ra một mã duy nhất (hash) đại diện cho dữ liệu được nhập vào. Bất kỳ thay đổi nào trong dữ liệu cũng sẽ tạo ra một hash hoàn toàn khác.
  2. Liên kết khối (Block Linking):

    • Mỗi khối trong blockchain chứa thông tin về hash của khối trước đó, tạo thành một chuỗi liên kết (blockchain).
    • Khi một khối được thêm vào chuỗi, hash của nó được tính dựa trên nội dung của khối trước đó. Do đó, bất kỳ thay đổi nào trong khối trước đó sẽ thay đổi ...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Nếu kẻ tấn công chiếm được 51% sức mạnh hash, họ có thể làm gì?

junior

Tại sao Blockchain cần đồng coin hoặc token?

junior

Deterministic behavior là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào