Câu hỏi

Merkle Trees là gì?

Câu trả lời

Định nghĩa

Merkle Tree là một cấu trúc dữ liệu cây nhị phân có tên theo nhà mật mã học Ralph Merkle. Nó được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống blockchain và các hệ thống lưu trữ dữ liệu phân tán.

Cấu trúc

Merkle Tree được xây dựng từ các phần tử dữ liệu (thường là hash của các khối thông tin nhỏ hơn), sắp...

Bạn cần đăng nhập để xem