Câu hỏi phỏng vấn Blockchain
Câu hỏi

Genesis Block là gì?

Câu trả lời

Genesis Block là khối đầu tiên trong một chuỗi blockchain:

  • Định nghĩa: Genesis Block là khối đầu tiên được tạo ra trong một chuỗi blockchain. Nó không thể tham chiếu đến một khối trước đó vì nó là khối đầu tiên của chuỗi.
  • Đặc điểm quan trọng:
    • Khởi tạo chuỗi: Genesis Block thường được tạo ra một cách đặc biệt, đánh dấu sự bắt đầu của một blockchain mới.
    • Thông tin đặc biệt: Nó thường chứa thông tin cố định như dấu thời gian (timestamp) và một số thông tin đặc biệt khác nhằm phân biệt nó so với các khối sau trong chuỗi.
  • Tầm quan trọng:
    • Xác nhận chuỗi: Genesis Block xác định bắt đầu của m...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Smart contract là gì?

senior

Khác biệt giữa Proof of Work (PoW)Proof of Stake (PoS) là gì?

middle

Blockchain và Distributed Ledger khác nhau như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào