Câu hỏi phỏng vấn Blockchain
Câu hỏi

Cấu trúc dữ liệu của blockchain là gì?

Câu trả lời

Blockchain là một cấu trúc dữ liệu phân tán:

  • Định nghĩa: Blockchain là một cấu trúc dữ liệu liên kết các khối dữ liệu (blocks) trong một chuỗi không thể thay đổi và được lưu trữ trên nhiều nút trong một mạng phân tán.
  • Yếu tố chính:
    • Khối (Blocks): Mỗi khối chứa thông tin về giao dịch, bao gồm dữ liệu giao dịch và thông tin về khối trước nó.
    • Liên kết: Các khối được liên kết với nhau thông qua một hàm băm (hash function), mỗi khối đều chứa mã băm của khối trước đó, tạo thành chuỗi không thể thay đổi.
    • Phân tán: Chuỗi blockchain được lưu trữ và xác thực bởi nhiều...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Mục đích của một nút trong blockchain là gì?

senior

Khác biệt giữa Proof of Work (PoW)Proof of Stake (PoS) là gì?

middle

Tại sao một blockchain cần tokens để hoạt động?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào