Câu hỏi

Cấu trúc dữ liệu của blockchain là gì?

Câu trả lời

Blockchain là một cấu trúc dữ liệu phân tán:

  • Định nghĩa: Blockchain là một cấu trúc dữ liệu liên kết các khối dữ liệu (blocks) trong một chuỗi không thể thay đổi và được lưu trữ trên nhiều nút trong một mạng phân tán.
  • **Yếu tố chín...
Bạn cần đăng nhập để xem