Câu hỏi phỏng vấn Blockchain
Câu hỏi

Nonce là gì?

Câu trả lời

Nonce (number used once) là một số ngẫu nhiên hoặc một chuỗi số được sử dụng chỉ một lần trong quá trình khai thác (mining) của các khối trong blockchain.

  • Trong quá trình khai thác, miners cố gắng tìm một giá trị nonce sao cho khi kết hợp với các thông tin khác trong khối và sau đó được mã hóa (hash), kết quả phải thỏa mãn một điều kiện nhất đị...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Cấu trúc dữ liệu block trong blockchain là gì?

middle

Trapdoor function là gì và tại sao nó cần thiết trong phát triển blockchain?

middle

DApp hoặc Ứng dụng Phi tập trung là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào