Câu hỏi

Sự khác biệt giữa array và list trong Python?

entry
Ẩn câu trả lời detail
  • Array (mảng) trong Python bao gồm các phần tử có cùng kiểu dữ liệu.
  • List (danh sá...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Chỉ mục âm là gì và cách sử dụng?

Xem câu trả lời detail

*args và *kwargs là gì?

Xem câu trả lời detail

Giải thích hàm split() và join() trong Python?

Xem câu trả lời detail

Cách xoá một file trong Python?

Xem câu trả lời detail

Iterator trong Python?

Xem câu trả lời detail