Câu hỏi

Sự khác biệt giữa BFS (Breadth First Search) và DFS (Delth First Search)

Câu trả lời
BFS DFS
Breadth First Search Depth First Search
Sử dụng hàng đợi Sử dụng Ngăn xếp
Có thể được dùng để tìm đường đi ngắn nhất trong một đồ thị không trọng số, bởi vì trong BFS, ta có thể đến một đỉnh có số cạnh tối thiểu từ một đỉnh nguồn Ta có thể đi qua nhiều cạnh hơn để đến một đỉnh đích từ một nguồn
Phù hợp để tìm kiếm các đỉnh gần với nguồn Phù hợp khi có các giải pháp xa nguồn
Xem xét tất cả đỉnh lân cận do đó không thích hợp sử dụn...
Bạn cần đăng nhập để xem
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Có những loại hàng đợi (Queue) nào?

entry

Giải thích trường hợp nào sử dụng danh sách liên kết và trường hợp nào sử dụng mảng?

junior

Dynamic Arrays là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào