Câu hỏi phỏng vấn Backtracking
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa kỹ thuật Backtracking và kỹ thuật Exhaustive Search là gì?

Câu trả lời

Backtracking và Exhaustive Search là hai kỹ thuật tìm kiếm khác nhau:

  1. Backtracking: Là một phương pháp tìm kiếm để giải quyết các vấn đề quyết định trong điều kiện ràng buộc. Nó liên quan đến việc thử từng lựa chọn một và nếu không phù hợp hoặc không dẫn đến kết quả mong muốn, nó quay lại và thử lựa chọn khác. Backtracking thường sử dụng đệ quy để thử tất cả các lựa chọn có thể, sau đó backtracking lại nếu cần.
  2. Exhaustive Search: Còn được gọi là Brute Force, là một...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Giải thích về ràng buộc Quay lui Rõ ràng (Explicit) và Ràng buộc Quay lui Ngầm định (Implicit) là gì?

middle

DFS (Depth First Search) là thuật toán gì cho đồ thị và nó hoạt động như thế nào?

junior

Exhaustive Search là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào