Câu hỏi phỏng vấn Ruby
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa #==#eql? là gì?

Câu trả lời

Trong Ruby, #==#eql? đều là các phương thức được sử dụng để so sánh đối tượng, nhưng chúng có sự khác biệt về cách thức so sánh:

Sử dụng #==

  • Phương thức #== kiểm tra xem giá trị của hai đối tượng có giống nhau hay không. Nó thường được sử dụng để so sánh giá trị của các đối tượng mà không quan tâm đến kiểu dữ liệu của chúng

Sử dụng #eql?

  • Phương thức #eql? kiểm tra xem giá trị và kiểu dữ liệu của hai đối tượng có giống nhau hay không. Nó được coi là phiên bản nghiêm ngặt hơn của #== và thường được sử dụng trong các cấu trúc dữ liệu như Hash để kiểm tra sự bằng nhau...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích sự khác biệt giữa việc sử dụng redoretry trong Ruby?

middle

Sự khác biệt giữa Module#remove_methodModule#undef_method là gì?

senior

Một block có phải là một đối tượng không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào