Câu hỏi phỏng vấn Trees
Câu hỏi

Tại sao Bảng băm (Hash Table) không được sử dụng thay thế cho Cây B (B-Tree) để truy cập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu?

Câu trả lời

Hash Table và B-Tree đều là cấu trúc dữ liệu phổ biến được sử dụng trong cơ sở dữ liệu, nhưng mỗi cái có ưu điểm và hạn chế riêng. Sự lựa chọn giữa chúng thường phụ thuộc vào các yếu tố cụ thể của vấn đề.

Hash Table có thể nhanh chóng trong việc tìm kiếm một phần tử cụ thể khi biết được khóa của nó. Tuy nhiên, nó không thể hỗ trợ tìm kiếm phần tử trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc các truy vấn liên quan đến dữ liệu theo thứ tự.

Mặt khác, B-Tree rất hiệu quả trong việc duyệt qua dữ liệu th...

expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Cây AVL khác biệt như thế nào so với B-Tree?

junior

Binary Search Tree là gì?

senior

Giải thích cách cân bằng cây AVL?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào