Câu hỏi

Tại sao phương thức build() trên State mà không phải StatefulWidgets?

Câu trả lời

Lý do chính đằng sau điều này là StatefulWidget sử dụng một lớp State riêng biệt mà không xây dựng một phương thức bên trong phần thân của nó. Nó có nghĩa là tất cả các trường bên trong Widget là bất...

Bạn cần đăng nhập để xem