Câu hỏi

AIDL trong Android là gì?

Câu trả lời

Android Interface Definition Language (AIDL) là một công cụ trong Android cho phép trừu tượng hóa việc giao tiếp giữa các tiến trình (IPC - Inter-Process Communication). Khi bạn định nghĩa một giao diện trong một tệp .aidl, các hệ thống build sử dụng binary aidl để tạo ra các binding C++ hoặc Java, cho phép giao diện này có thể được sử dụng giữa các tiến trình, bất kể runtime hoặc bitness.

AIDL có thể được sử dụng giữa bất kỳ tiến trình nào trong Android: giữa các thành phần nền tảng hoặc giữa các ứng dụng. Tuy nhiên, nó không bao giờ được sử dụng như một API cho các ứng dụng. AIDL có thể được sử dụng để triển khai một API SDK trong nền tảng, nhưng bề mặt API SDK không bao giờ chứa trực tiếp các API AIDL.

AIDL sử dụng binder kernel driver để thực hiện các cuộc gọi. Khi bạn thực hiện một cuộc gọi, một identifier phương thức và tất cả các đối tượng được đóng gói vào một buffer và sao chép sang một tiến trình từ xa, nơi một thread binder chờ đợi để đ...

Bạn cần đăng nhập để xem