Câu hỏi

Có những cách nào để biểu diễn đồ thị?

Câu trả lời

Có nhiều cách để biểu diễn đồ thị trong lập trình và khoa học máy tính. Một số cách phổ biến bao gồm:

  1. Adjacency Matrix (Ma trận kề): Sử dụng ma trận để lưu trữ thông tin về các cạnh giữa các đỉnh. Ô trong ma trận biểu thị có hoặc không có c...
Bạn cần đăng nhập để xem