Câu hỏi phỏng vấn Graph Theory
Câu hỏi

Có những cách nào để biểu diễn đồ thị?

Câu trả lời

Có nhiều cách để biểu diễn đồ thị trong lập trình và khoa học máy tính. Một số cách phổ biến bao gồm:

  1. Adjacency Matrix (Ma trận kề): Sử dụng ma trận để lưu trữ thông tin về các cạnh giữa các đỉnh. Ô trong ma trận biểu thị có hoặc không có cạnh giữa hai đỉnh và có thể lưu trữ trọng số của các cạnh.
  2. Adjacency List (Danh sách kề): Mỗi đỉnh của đồ thị liên kết với một danh sách các đỉnh kề với nó. Đây là một cách tiết kiệm không gian lưu trữ đặc biệt cho các đồ thị vô hướng hoặc đồ thị có số cạnh ít.
  3. Incidence Matrix (Ma trận liên thuộc): Sử dụng ma trận để biểu diễn mối quan hệ giữa đỉnh và cạn...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Tại sao độ phức tạp của thuật toán DFS là O(V+E)?

senior

Tại sao tìm kiếm theo chiều rộng (BFS) sử dụng nhiều bộ nhớ hơn so với tìm kiếm theo chiều sâu (DFS)?

senior

Khác biệt chính giữa BFSDFS là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào