Câu hỏi phỏng vấn Graph Theory
Câu hỏi

Hãy giải thích về phương pháp duyệt BFS (Breadth First Search)?

Câu trả lời

Breadth First Search (BFS) là một phương pháp duyệt (traversing) đồ thị bắt đầu từ một đỉnh gốc (source) và truy cập tất cả các đỉnh kề với đỉnh gốc trước khi đi sâu vào các đỉnh khác. Thuật toán duyệt BFS sử dụng hàng đợi (queue) để lưu trữ các đỉnh chờ duyệt và duy...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

So sánh Adjacency ListsAdjacency Matrices trong biểu diễn đồ thị?

middle

Có những kiểu và thể loại thông thường của đồ thị nào?

expert

Giải thích sự khác biệt về việc sử dụng bộ nhớ tối đa giữa DFSBFS?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào