Câu hỏi

Sự khác biệt giữa thuật toán BFS và thuật toán Dijkstra khi tìm đường đi ngắn nhất là gì?

Câu trả lời
  • Thuật toán BFS (Breadth-First Search):

    • BFS tìm kiếm đường đi ngắn nhất trên đồ thị vô hướng hoặc có trọng số đồng đều.
    • Nó sử dụng một hàng đợi để duyệt qua tất cả các đỉnh theo cấp độ từ một đỉnh ban đầu.
    • BFS không xác định được đường đi ngắn nhất trong các đồ thị có trọng số khác nhau giữa các cạnh.
  • Thuật toán Dijkstra:

    • Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị có trọng số dương....
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

So sánh Adjacency ListsAdjacency Matrices trong biểu diễn đồ thị?

senior

Giải thích khái niệm hàm chi phí heuristic trong Tìm kiếm A* và cách tính toán hàm này?

middle

Cung cấp một số ví dụ thực tế về việc sử dụng tìm kiếm theo chiều sâu (DFS) so với tìm kiếm theo chiều rộng (BFS)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào