Câu hỏi phỏng vấn Graph Theory
Câu hỏi

Giải thích sự khác biệt về việc sử dụng bộ nhớ tối đa giữa DFSBFS?

Câu trả lời
 • DFS (Depth-First Search):

  • Bộ nhớ: DFS thường sử dụng ít bộ nhớ hơn so với BFS.
  • Tối ưu hóa: DFS lưu trữ một ngăn xếp (stack) để theo dõi các đỉnh chưa được thăm, dẫn đến việc sử dụng bộ nhớ tối ưu hơn.
  • Ưu điểm: Tuy nhiên, trong trường hợp đồ thị có chu trình, DFS có thể gặp vấn đề vô hạn nếu không sử dụng cơ chế kiểm tra đỉnh đã thăm.
 • BFS (Breadth-First Search):

  • Bộ nhớ: BFS sử dụng bộ nhớ lớn hơn so với DFS.
  • Đặc điểm: BFS duyệt qua tất...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Có những ứng dụng nào của đồ thị?

junior

Có những cách nào để biểu diễn đồ thị?

middle

Có những kiểu và thể loại thông thường của đồ thị nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào