Câu hỏi phỏng vấn Graph Theory
Câu hỏi

Giải thích khái niệm hàm chi phí heuristic trong Tìm kiếm A* và cách tính toán hàm này?

Câu trả lời
  • Hàm chi phí heuristic trong Tìm kiếm A:*

    • Là một hàm ước lượng chi phí từ một nút đến mục tiêu còn lại. Nó ước lượng khoảng cách còn lại từ nút hiện tại đến mục tiêu, hỗ trợ thuật toán A* quyết định nút tiếp theo nào nên được khám phá.
    • Hàm heuristic giúp: Tìm kiếm A* kết hợp chi phí thực tế từ nút gốc đến nút hiện tại với hàm heuristic để ước lượng chi phí còn lại đến mục tiêu. Nó cung cấp một phép đánh giá hợp lý để tìm kiếm đường đi tối ưu.
  • Cách tính hàm chi phí heuristic:

    • Euclidean Distance (Khoảng cách Euclid): Đối với vị trí không gian, ta có thể sử dụng công thứ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Tại sao độ phức tạp của thuật toán DFS là O(V+E)?

middle

Hãy giải thích về thuật toán A* Search?

junior

Sự khác biệt giữa cấu trúc dữ liệu Tree và Graph là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào