Câu hỏi phỏng vấn Trees
Câu hỏi

Tại sao tìm kiếm theo chiều rộng (BFS) sử dụng nhiều bộ nhớ hơn so với tìm kiếm theo chiều sâu (DFS)?

Câu trả lời

BFS thường sử dụng nhiều bộ nhớ hơn DFS vì cách thức hoạt động của nó:

  1. Queue trong BFS: BFS sử dụng hàng đợi (queue) để lưu trữ các nút đang chờ xử lý. Khi duyệt qua các nút ở mức hiện tại, tất cả các nút con của chúng sẽ được thêm vào hàng đợi để xử lý sau đó. Điều này làm tăng lượng bộ nhớ cần thiết để lưu trữ tất cả các nút trong hàng đợi.
  2. Thứ tự duyệt các nút: BFS duyệt qua toàn bộ ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Có lý do gì để sử dụng BST thay vì AVL trong trường hợp cụ thể nào không?

middle

Tại sao chúng ta muốn sử dụng Binary Search Tree?

middle

AVL Tree là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào