Câu hỏi phỏng vấn Graph Theory
Câu hỏi

Có những ứng dụng nào của đồ thị?

Câu trả lời
  • Mạng lưới xã hội: Sử dụng đồ thị để mô hình hóa mối quan hệ xã hội giữa người dùng trên các nền tảng mạng xã hội.
  • Quản lý mạng lưới: Sử dụng đồ thị để hiểu và quản lý hệ thống mạng lưới, ví dụ như mạng lưới điện, mạng lưới giao thông, hay mạng lưới máy tính.
  • Thư viện của công ty vận tải: Dùng đồ thị để quản lý tuyến đường, hành trình, và phân bổ tài nguyên trong hệ thống vận tải công cộng hoặc tư nhân.
  • Bài toán ngắn nhất: Sử dụng đồ thị để tìm đường đi ngắn nhất giữa các điểm trong các hệ thống định tuyến hoặc giao thông.
  • Xác định mô hình dữ liệu: Đồ thị được sử dụ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Giải thích sự khác biệt về việc sử dụng bộ nhớ tối đa giữa DFSBFS?

middle

So sánh Adjacency ListsAdjacency Matrices trong biểu diễn đồ thị?

middle

Hãy giải thích về phương pháp duyệt BFS (Breadth First Search)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào