Câu hỏi

So sánh Adjacency ListsAdjacency Matrices trong biểu diễn đồ thị?

Câu trả lời

Adjacency Lists và Adjacency Matrices là hai cách để biểu diễn một đồ thị. Adjacency Lists sử dụng danh sách liên kết để lưu trữ các đỉnh kề với mỗi đỉnh khác trong đồ thị, trong khi Adjacency Matrices sử dụng ma trận để lưu trữ thông tin về các cạnh giữa các đỉnh.

  • Adjacency Lists tiết kiệm bộ nhớ hơn...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa thuật toán BFS và thuật toán Dijkstra khi tìm đường đi ngắn nhất là gì?

senior

Đồ thị hai phía (Bipartite Graph) là gì? Làm thế nào để phát hiện một đồ thị là đồ thị hai phía?

expert

Khác biệt giữa tìm kiếm theo chiều hướng tốt nhất (best-first search) và tìm kiếm A* Search là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào