Câu hỏi phỏng vấn Graph Theory
Câu hỏi

So sánh Adjacency ListsAdjacency Matrices trong biểu diễn đồ thị?

Câu trả lời

Adjacency Lists và Adjacency Matrices là hai cách để biểu diễn một đồ thị. Adjacency Lists sử dụng danh sách liên kết để lưu trữ các đỉnh kề với mỗi đỉnh khác trong đồ thị, trong khi Adjacency Matrices sử dụng ma trận để lưu trữ thông tin về các cạnh giữa các đỉnh.

  • Adjacency Lists tiết kiệm bộ nhớ hơn...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Giải thích sự khác biệt về việc sử dụng bộ nhớ tối đa giữa DFSBFS?

expert

Khác biệt giữa tìm kiếm theo chiều hướng tốt nhất (best-first search) và tìm kiếm A* Search là gì?

junior

Có những cách nào để biểu diễn đồ thị?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào