Câu hỏi

Tại sao độ phức tạp của thuật toán DFS là O(V+E)?

Câu trả lời

Độ phức tạp của thuật toán DFS (Depth-First Search) được tính là O(V+E), trong đó V là số lượng đỉnh và E là số lượng cạnh của đồ thị. DFS duyệt qua tất cả các đỉnh và cạnh một lần duy nhất. Độ phức tạp của việc duyệt q...

Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

So sánh Adjacency ListsAdjacency Matrices trong biểu diễn đồ thị?

middle

Cung cấp một số ví dụ thực tế về việc sử dụng tìm kiếm theo chiều sâu (DFS) so với tìm kiếm theo chiều rộng (BFS)?

middle

Có những ứng dụng nào của đồ thị?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào