Câu hỏi phỏng vấn Graph Theory
Câu hỏi

Có những kiểu và thể loại thông thường của đồ thị nào?

Câu trả lời
  • Đồ thị vô hướng: Các cạnh không có hướng, không có chiều.
  • Đồ thị có hướng: Các cạnh có hướng, mỗi cạnh chỉ được đi từ một đỉnh đến đỉnh khác một chiều.
  • Đồ thị đơn: Không có cạnh lặp lại giữa hai đỉnh.
  • Đồ thị đa đỉnh (Multigraph): Có thể có nhiều cạnh giữa hai đỉnh.
  • Đồ thị đầy đủ (Complete graph): Mỗi cặp đỉnh đều kết nối với nhau.
  • Đồ thị không đầy đủ (Incomplete graph): Không phải mọi cặp đỉnh đều kết nối với nhau.
  • Đồ thị liên thông (Connected graph): Mỗi cặp đỉnh trong đồ thị c...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Hãy giải thích về thuật toán A* Search?

senior

Đồ thị hai phía (Bipartite Graph) là gì? Làm thế nào để phát hiện một đồ thị là đồ thị hai phía?

expert

Giải thích sự khác biệt về việc sử dụng bộ nhớ tối đa giữa DFSBFS?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào